Home

Regulamin

I. Definicje


1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona , e-mail biuro.grudziadz@bona-okna.pl Tel. +48 56 46115 50 lub dział obsługi Klienta w Biurze Handlowym;


2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Biura Handlowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;


3. Odbiór osobisty: odbiór towarów wybranych przez Klienta w Biurze Handlowym.


4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;


5. Produkty: towary i usługi, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;


6. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;


7. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;


8. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona, działający pod adresem www.bona-okna.pl ;


9. Biuro Handlowe: biuro handlowe Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona znajdujące się przy ul. Mickiewicza 51/53 86-300 Grudziądz;


10. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron);


11. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);


12. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona: Zakład Produkcyjny "BONA" Adam Bona Ruda k. Grudziądza 86-302 Grudziądz 4 NIP 876-100-09-92, REGON 008081802

II. Postanowienia ogólne

 


1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.


2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Zakład Produkcyjny Bona Adam świadczy następujące usługi:

  • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie ,
  • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie ,
  • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

 

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać w godzinach jego otwarcia.


5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Biurze Handlowym oraz za pośrednictwem strony internetowej.

6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

 


7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. Reklamacje dotyczące usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni roboczych od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.

 

9. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona. Administratorem danych jest Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

III. Sprzedaż

 


1. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Biura Handlowego.

 

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym;
  • telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Biura Handlowego;
  • wiadomością e-mail wysłaną na adres Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Biura Handlowego;

 

3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy. W przypadku wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu nie ulega zmianie. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Biurze Handlowym.

 

5. Na procedurę zawarcia Umowy składają się:
(1) wybranie Produktów przez Klienta,
(2) złożenie zamówienia przez Klienta,
(3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona
(4) dokonanie płatności przez Klienta
(5) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona.

6. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 

7. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 

8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego rejestracji. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin odbioru, koszt dostawy. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

 

9. Płatności można dokonać przelewem lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych takich jak PayU, Przelewy 24 oraz PayPal lub zwykłym przelewem bankowym

 

10. Jeśli Klient wybierze płatność przelewem lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar w przypadku Odbioru osobistego będzie przygotowywany do wydania w Biurze Handlowym po otrzymaniu zapłaty.

 

11. Celem złożenia zamówienia przez telefon lub poprzez wiadomość e-mail Klient może skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Działem Obsługi lub Biurem Handlowym i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. Dział Obsługi, udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz ewentualnych kosztach dostawy Produktów.

 

12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi dzwoniąc na wskazany numer telefonu, e-mail bądź osobiście. Koszt połączeń wg. cen operatora

 

13. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe, będą anulowane, Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

 

14. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według kursu sprzedaży Banku PKO BP S.A. z dnia wykonywania uznania. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 


1. Towary mogą być są dostarczane Klientowi na wskazany adres za dodatkową opłatą. Koszt dostawy należy każdorazowo uzgodnić z Działem Obsługi.

 

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

 

3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub pośrednika kredytowego lub po opłaceniu przelewu termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

 

4. Zamówione Produkty zostaną mogą być dostarczone do Klienta transportem własnym ( za dodatkową opłatą ) bądź kurierem lub spedycją ( za dodatkową opłatą ). W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w Biurze Handlowym.

 

5. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS, wiadomością e-mail, bądź telefonicznie o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego Biura Handlowego.

 

6. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona może odmówić wydania towarów.

 

7. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z Odbiorem osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt. IV.6 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata nie zostanie zwrócona Klientowi chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów. Koszty należy uzgodnić każdorazowo uzgodnić z Działem Obsługi.

 

9. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny - dotyczy to tylko Produktów oferowanych Sklepie Internetowym takich jak Chemia, Pochwyty itp.

 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku Produktów jak Okna i Drzwi ze względu na to że przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb zgodnie z Dz.U.;

 

3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

  • w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy
  • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  • zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 


Skutki odstąpienia od umowy

 


1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym poza kosztem dostarczenia Produktów nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zakład Produkcyjny Bona Adam Bon został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

2. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Proszę odesłać rzecz na adres: Biuro handlowe Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona znajdujące się przy ul. Mickiewicza 51/53 86-300 Grudziądz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Zakładu Produkcyjnego Bona Adam Bona o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.


5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 


1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb dotyczy to w szczególności Produktów jak Okna i Drzwi;

 

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Rękojmia i gwarancja1. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi na stronie Sklepu Internetowego lub w Biurze Handlowym.

 

4. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 

5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Biura Handlowego.

 

VIII. Pozostałe postanowienia


1. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.

 

2. Zakład Produkcyjny Bona Adam Bona realizuje zamówienia wyłącznie na podstawie danych otrzymanych przez Klienta.

 

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej o Ciasteczkach
Projekt i wykonanie Pex Studio. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Go up